UNCRC Help


Keywords:

Key words will help you search titles and descriptions of resources


Focus:

General

Human rights; over-arching children's rights resources

General Implementation Measures

Articles 4, 42, 44.6.
Legislation and law reform;
Independent children’s human rights institutions;
Children’s Comissioner;
Coordinated government;
Monitoring and reporting;
National Plans of Action;
Effective data collection;
Allocation of resources;
Education, training and awareness raising;
Collaboration with civil society inc. children

Guiding principles

Article 2 Non discrimination;
Article 3 Best interests of the child;
Article 6 Survival and development;
Article 12 The child’s opinion and participation

Civil rights and freedoms

Articles 7, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 37(a).
Rights to a name, nationality and identity;
Freedom of expression;
Thought, conscience and religion;
Freedom of association, Privacy;
Access to information;
Protection from abuse and neglect inc. corporal punishment;
Torture and deprivation of liberty

Family and alternative Care

Articles 5, 9, 10, 11, 18, 20, 21, 25, 27.4.
Parental guidance and child’s evolving capacities;
separation from parents;
Family reunification;
kidnapping of children;
Parental responsibilities;
Protection of a child without family;
Adoption and foster care; reviewing placements;
Financial ,maintenance for children.

Basic health and welfare

Articles 18, 23, 24, 26, 27.
Preservation of identity;
Disabled children;
Health and health services;
Social Security;
Standard of living;
Child poverty.

Education, leisure and cultural activities

Articles 28, 29, 31.
The right to an education;
Aims of education, right to play and participate in leisure, culture and artistic activities.

Education, leisure and cultural activities

Articles 22, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40.
Children in situations of emergency;
Juvenile justice system; Children in situations of exploitation;
Children belonging to a minority or indigenous group.

CCUHP Chyfnertha


Allweddeiriau:

Bydd allweddeiriau yn eich helpu i chwilio am deitlau a disgrifiadau o adnoddau.


Canolbwynt:

Cyffredinol

Hawliau Dynol; adnoddau cyffredinol

Camau Gweithredu Cyffredinol

Erthyglau 4, 42, 44.6.
Deddfwriaeth a diwygio'r gyfraith;
Sefydliadau hawliau dynol plant annibynnol;
Llywodraeth gydlynus;
Monitro ac adrodd;
Cynlluniau Gweithredu Cenedlaethol;
Casglu data effeithiol;
Dyrannu adnoddau; Addysg, hyfforddiant a chodi ymwybyddiaeth;
Cydweithredu gyda chymdeithas sifil gan gynnwys plant.

Egwyddorion arweiniol

Erthygl 2 Dim gwahaniaethu; Erthygl 3 Lles gorau'r plentyn; Erthygl 6 Goroesi a datblygu; Erthygl 12 Barn a chyfranogiad plant.

Hawliau sifil a rhyddid

Erthyglau 7, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 37(a).
Hawliau i gael enw, cenedligrwydd a hunaniaeth; Rhyddid mynegiant; meddwl, cydwybod a chrefydd;
Rhyddid cymdeithasu, Preifatrwydd;
Mynediad at wybodaeth;
Amddiffyniad rhag camdriniaeth ac esgeulustod gan gynnwys cosb gorfforol;
Artaith ac amddifadu o ryddid.

Gofal gan y teulu a gofal arall

Erthyglau 5, 9, 10, 11, 18, 20, 21, 25, 27.4.
Arweiniad rhieni a gallu'r plentyn wrth iddo dyfu;
gwahanu oddi wrth rieni;
Ailuno teuluoedd;
herwgipio plant;
Cyfrifoldebau rhiant;
Amddiffyn plentyn heb deulu;
Mabwysiadu a gofal maeth;
Adolygu lleoliadau;
Cynhaliaeth ariannol ar gyfer plant.

Iechyd a lles sylfaenol

Erthyglau 18, 23, 24, 26, 27.
Cadw hunaniaeth; Plant anabl; Iechyd a gwasanaethau iechyd;
Nawdd Cymdeithasol;
Safon Byw;
Tlodi ymhlith plant.

Addysg, hamdden a gweithgareddau diwylliannol

Erthyglau 28, 29, 31. Yr hawl i addysg;
Nodau addysg, hawl i chwarae a chymryd rhan mewn gweithgareddau hamdden, diwylliant a gweithgareddau artistig.

Mesurau amddiffyn penodol

Erthyglau 22, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40.
Plant mewn sefyllfaoedd argyfwng; System cyfiawnder plant;
Plant mewn sefyllfaoedd o gamfanteisio; Plant sy'n perthyn i grŵp lleiafrifol neu grŵp brodorol.