Strategaeth hawliau plant

Beth mae angen ei wneud?

 

 • Offeryn hunanasesu hawliau plant
  Er mwyn cael cymorth i ddeall i ba raddau y mae’ch sefydliad yn bodloni safonau hawliau plant ac i ddatblygu strategaeth a chynllun gweithredu hawliau plant.
 • Dadansoddiad o sefyllfa hawliau plant 
  e.e. y partneriaethau plant a phobl ifanc drwy eu cynllun unigol. Mae angen i’r broses gynllunio fod yn gwbl ymwybodol o hawliau plant nad ydynt yn cael eu gwireddu yn yr ardal leol a rhannu’r wybodaeth hon â gweddill yr awdurdod lleol yn ogystal â’u cynllun i fynd i’r afael ag achosion o dreisio hawliau.
 • Asesiad o’r effaith ar hawliau plant 
  Dylid prawfesur pob polisi, deddfwriaeth, prosiect a chyllideb er mwyn sicrhau eu bod yn cydymffurfio â’r CCUHP.
 • Cyllidebu ar gyfer hawliau plant 
  Dylid cynllunio’r gyllideb yn unol â phennaf les plant a phobl ifanc, a dylid gwneud y gwariant a ddyrennir a’r gwir wariant ar blant yn dryloyw i’r cyhoedd, rhanddeiliaid perthnasol a’r plant a’r bobl ifanc eu hunain. Am fwy o wybodaeth ceir canllaw ar gyllidebu ar gyfer hawliau plant yn lleol.
 • Cyfranogiad plant a phobl ifanc 
  wrth gynllunio ac adolygu polisïau a gwasanaethau – rhaid datblygu strategaeth gyfranogi.
 • Peidio â gwahaniaethu yn erbyn plant a phobl ifanc 
  rhaid cael trefniadau clir er mwyn sicrhau nad oes unrhyw wahaniaethu yn erbyn plant a phobl ifanc o ran cynllunio gwasanaethau a mynediad at wasanaethau ar gyfer plant a phobl ifanc .
 • Codi Ymwybyddiaeth 
 • Hyfforddiant i staff ar hawliau plant 
  Mae dealltwriaeth o hawliau plant yn hollbwysig. Os ydym am lwyddo i weithredu’r Confensiwn yng Nghymru dylid datblygu cynllun gweithredu ar gyfer cynyddu ymwybyddiaeth a dylai’r holl staff gael hyfforddiant hawliau plant, mynediad at wybodaeth ac addysg a hyfforddiant. 
 • Comisiynu a chaffael 
  dylid prawfesur pob proses gomisiynu a chaffael i sicrhau eu bod yn cydymffurfio’r â’r CCUHP.
 • Fframwaith Arolygu 
 • Polisi a gweithdrefnau amddiffyn plant 
  os yw unrhyw waith yn ymwneud â phlant a phobl ifanc, rhaid i sefydliadau ddatblygu polisi a gweithdrefnau amddiffyn plant er mwyn sicrhau bod pob plentyn a pherson ifanc yn cael ei ddiogelu rhag niwed.
 • Rheoli perfformiad 
  dylai’r sefydliad ymgorffori dangosyddion hawliau plant yn eu system rheoli perfformiad. Mae Fframwaith ar gyfer Dulliau Mesur Canlyniadau’n cael ei ddatblygu yng Nghymru ar hyn o bryd ar gyfer y Partneriaethau Plant a Phobl Ifanc. 

 

Experience the sports betting thrill.

betting websites uk