Dadansoddiad o sefyllfa hawliau plant

Cynnal dadansoddiad da o’r sefyllfa yw'r ffordd orau o sicrhau eich bod yn cyflawni'r amcanion angenrheidiol er mwyn gwireddu hawliau plant. Mae'n ymwneud â chasglu’r wybodaeth briodol i allu gwneud asesiad synhwyrol o’r hyn y mae angen ei wneud er mwyn gwella bywydau plant. Dyma’r cam cyntaf hanfodol tuag at sefydlu blaenoriaethau a gwneud dewisiadau priodol. Mae dadansoddiad o sefyllfa’n gosod y sail ar gyfer asesu cynnydd a gwerthuso effaith hirdymor ymyriad.

Nid proses unwaith ac am byth yw deall sefyllfa plant a phobl ifanc yn eich ardal. Dylid ei hadeiladu dros gyfnod. Mae'n ymwneud â mapio faint o hawliau sy’n cael eu treisio. Mae hefyd yn cynnwys dadansoddiad o'r ffactorau sylfaenol sy’n achosi i hawliau plant gael eu treisio. Dylid dadansoddi’r ddeddfwriaeth a’i gweithrediad ynghyd ag agweddau diwylliannol. Dylid ymgynghori â phlant a phobl ifanc drwy gydol y broses a rhoi ystyriaeth briodol i'w barn. Dylid nodi pwy yw'r deiliaid dyletswydd a’r prif weithredwyr.

Dylai'r dadansoddiad gynnwys:

1. Archwiliad i weld pa hawliau sy’n cael eu treisio yn yr ardal ddaearyddol dan sylw

 • Pa hawliau sy’n cael eu treisio neu sydd ddim yn cael eu gwireddu?
 • Ar ba grwpiau o blant y mae’r broblem yn effeithio fwyaf?
 • Beth yw’r ffactorau (uniongyrchol, gwaelodol, sylfaenol) sy’n achosi i’r hawliau gael eu treisio?

1. Astudio polisïau’r Llywodraeth:
Enghreifftiau:

 • Strategaethau datblygu economaidd
 • Strategaethau datblygu cymdeithasol

2. Dadansoddi cyfreithiau, eu gorfodaeth a’u cymhwysiad:
Enghreifftiau:

 • Tlodi plant
 • Cam-drin plant a thrais
 • Cyfiawnder plant
 • Dinasyddiaeth

3. Dadansoddi polisïau sector a rhaglenni:
Enghreifftiau:

 • Lles cymdeithasol
 • Iechyd
 • Addysg
 • Tai
 • Lliniaru tlodi

4. Edrych ar ddyrannu adnoddau a chyllidebau a chymharu’r rhain â chytundebau ac ymrwymiadau cenedlaethol/rhyngwladol

5. Astudio ymddygiad, credoau, arferion ac agweddau ("diwylliant")

6. Deall barn a phrofiadau plant

7. Dadgyfuno’r holl ddata yn ôl: oed, rhyw, tarddiad daearyddol, ethnigrwydd, ac atietc

2. Dadansoddiad o gyfrifoldeb

 • Pwy yw’r prif ddeiliaid dyletswydd? Beth yw eu cyfrifoldebau?
 • Beth yw’r cyfleoedd a’r ffactorau sy’n cynorthwyo deiliaid dyletswydd i gyflawni eu cyfrifoldebau?
 • Beth yw’r rhwystrau sy’n atal deiliaid dyletswydd rhag cyflawni eu dyletswyddau?
 • Sut y gellir goresgyn y rhwystrau?

Dadansoddi rhwymedigaethau deiliaid dyletswydd, mecanweithiau sefydliadol a chyfrifoldebau:
Enghreifftiau:

 • Gofalwyr
 • Teuluoedd
 • Darparwyr gwasanaeth
 • Adrannau’r Llywodraeth
 • Llunwyr deddfau
 • Sector preifat
 • Cyrff anllywodraethol a sefydliadau cymunedol
 • Y cyfryngau

3. Penderfynu pa gamau rydych am roi blaenoriaeth iddynt a chyda phwy rydych am weithio

 • Beth yw’r blaenoriaethau gweithredu ar gyfer eich sefydliad?
 • Beth yw amcanion y camau gweithredu hyn?
 • Gyda pha sefydliadau ac adrannau y gallwch weithio? Pwy yw eich cynghreiriaid?

Bydd y flaenoriaeth a roddir i ymyriadau’n dibynnu ar y canlynol:

 • Pa mor ddifrifol yw’r mater a pha mor aml y treisir yr hawliau
 • Cefnogaeth wleidyddol
 • Polisi’r sefydliad yn ogystal â gallu, profiad, logisteg, cyllid sydd ar gael
 • Effeithiolrwydd a buddion rhesymol ar gyfer arian a fuddsoddir

Gellid dadansoddi Cryfderau a Gwendidau’r sefydliad yn ogystal â Chyfleoedd a Chyfyngiadau’r amgylchedd allanol.

Experience the sports betting thrill.

betting websites uk